024 3031 522
Your Cart

Comité van aanbeveling

Missie

Het ondersteunen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van hun leven en het bieden van mogelijkheden tot ondersteuning en het functioneren als wegwijzer voor deze doelgroep. Het huis wil (ex-)kankerpatiënten en hun naasten waar mogelijk ondersteunen bij het herstel van hun kwaliteit van leven, nadat de ziekte kanker hen veelal flink heeft aangeslagen.

Visie

Het Marikenhuis is een professionele vrijwilligersorganisatie onder deskundige leiding. Het biedt basis psychosociale begeleiding door getrainde vrijwilligers. Onder basis psychosociale begeleiding wordt verstaan alle begeleiding die zich richt op: het verwerken van de ziekte, het leren leven met de beperkingen ten gevolge van ziekte en behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het biedt mensen de mogelijkheid hun eigen kracht te hervinden en zelf weer de regie te nemen.

Het Marikenhuis wil fungeren als knooppunt om zorgverleners en hun voorzieningen met elkaar te verbinden. Het richt zich primair op de behoeften vanuit de psychische en sociale dimensies, waarbij een strikte scheiding gemaakt wordt tussen de professionele zorg en de basis psychosociale begeleiding vanuit het Marikenhuis.

Indien blijkt dat mensen professionele zorg nodig hebben, zal het Marikenhuis een intermediaire begeleidende rol vervullen tussen zorgvrager en de gewenste professional, zoals bijvoorbeeld een in psycho-oncologie gespecialiseerde gezondheidszorgpsycholoog of maatschappelijk werker.

Het Marikenhuis wil een uitnodigend en laagdrempelig huis zijn voor alle groepen uit de samenleving. Iedereen uit de regio Nijmegen kan bij het Marikenhuis binnenlopen.

Om gebruik te kunnen maken van het Marikenhuis, hoeft u niet in behandeling te zijn of doorverwezen te zijn door een arts. Het Marikenhuis werkt nauw samen met behandelaars in de (para)medische en professionele psychosociale zorg, die patiënten tijdens en na hun behandelingen geboden wordt.

Voor een overzicht van de geplande activiteiten gaat u naar het visiedocument.

De mens achter de kankerpatiënt wordt vaak vergeten

Verwijzing naar inloophuizen is nog lang niet vanzelfsprekend. Mensen die met kanker zijn geconfronteerd kunnen in een inloophuis terecht voor contact met veelal ervaringsdeskundige vrijwilligers en lotgenoten, of om even te ontspannen en niet met ziek  zijn bezig te zijn. Helaas weet drie kwart van de (ex-)kankerpatiënten en hun naasten niet of nauwelijks wat een inloophuis voor hen kan betekenen. Hierdoor blijven ze onnodig rondlopen met vragen of stress- en angstklachten.

Patiënt verwacht informatie van arts
Patiënten verwachten dat hun behandelaar hen niet alleen informeert over het verloop van de medische behandeling, maar ook dat hij hen wijst op de mogelijkheden van aanvullende psychosociale ondersteuning. Voor veel artsen is aandacht voor zowel de ziekte als de mens daarachter echter lang niet zo vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek dat ResCon en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam met steun van KWF Kankerbestrijding hebben uitgevoerd. In de spreekkamer van de specialist of huisarts komt de emotionele impact van kanker slechts in een op de vier gevallen ter sprake.

Onmisbare ondersteuning
In het onderzoek zijn mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden ondervraagd. De mensen die een inloophuis bezoeken of hebben bezocht noemen de steun van de vrijwilligers, lotgenoten en zorgprofessionals onmisbaar. Ze vinden er de kracht die nodig is om de medische behandeling te doorstaan, als mantelzorger op de been te blijven of na de ziekte de draad van het leven weer op te pakken. Het contact met lotgenoten blijkt veel herkenning en troost te bieden, en ook het brede aanbod aan sportieve, creatieve en ontspannende activiteiten wordt hoog gewaardeerd.

Beter overlevingskans, vaker leven mét kanker
Door betere medische behandeling overlijden steeds minder mensen aan kanker. Dit betekent dat steeds meer mensen leven met de gevolgen van de ziekte, zoals vermoeidheid, angst voor de terugkeer van kanker en verminderde belastbaarheid op het werk. Inloophuizen bieden ondersteuning die – zeker na afloop van de medische behandeling – in het ziekenhuis niet beschikbaar is en die de professionele GGZ-zorg als gevolg van bezuinigingen steeds minder kan bieden. Bovendien zijn inloophuizen laagdrempelig; men kan binnenlopen zonder afspraak, een verwijsbrief is niet nodig en het bezoek is gratis. Op dit moment telt Nederland 88 inloophuizen.

Het Marikenhuis wordt gefinancierd vanuit twee stichtingen. Twee stichtingen, één doel! 

De Stichting Marikenhuis is verantwoordelijk voor een inspirerende en adequate invulling van het Marikenhuis en de financiering van de operationele kosten. Binnen deze stichting worden de activiteiten van het inloophuis georganiseerd. Het bestuur draagt zorg voor het beheer, exploitatie en de verantwoording van deze activiteiten. Leden van het bestuur  “Marikenhuis”:

 • Ap Willemsen, voorzitter.
 • Wim van Beurden, vicevoorzitter; oud-huisarts.
 • Koos de Pijper, penningmeester.
 • Linda Poelmann, secretaris, voorheen leidinggevende functie bij Calder Holding.
 • Mireille Vaal, bestuurslid communicatie, voorheen hoofd Externe Relaties Radboud Universiteit.

De Stichting Vrienden van Marikenhuis is verantwoordelijk voor de werving van de benodigde (incidentele en structurele) financiële middelen en het beheer ervan. De stichting zorgt (mede) voor de financiering van de activiteiten van de stichting Marikenhuis.

Voor meer informatie over Vrienden van Marikenhuis gaat u naar https://vriendenvanmarikenhuis.nl/

Leden van beide besturen ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De stichtingen zijn in het najaar van 2013 opgericht..

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die de doelstellingen van het Marikenhuis onderschrijven en derhalve hun naam aan het Marikenhuis hebben verbonden.

De volgende personen hebben zitting in ons Comité van Aanbeveling:

 • Drs. Hubert Bruls, burgemeester Gemeente Nijmegen
 • Prof. dr. Han van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit
 • Prof. dr. Koos van der Hoeven, hoogleraar Medische Oncologie/ voorzitter Centrum voor Oncologie Radboudumc
 • Dr. Bertine Lahuis, lid Raad van Bestuur Radboudumc
 • Drs. Cathy van Beek, voormalig lid Raad van Bestuur Radboudumc
 • Prof. dr. Judith Prins, hoogleraar Medische Psychologie, Radboudumc
 • Dr. Luc Strobbe, oncologisch chirurg CWZ
 • Prof. dr. Pim Assendelft, huisarts / afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
 • Drs. Guido Adriaansens, oud-voorzitter regionale huisartsenkring Nijmegen e.o; huisarts in Beuningen
 • Dr. Bram Kuiper, Directeur Helen Dowling Instituut (v/h Taborhuis)
 • Dr. Cecile Exterkate, Raad van Bestuur Pro Persona
 • Danny Hoekman, ex-manager technische zaken N.E.C
 • Drs. Cecile Timmermans, oud-directeur Taborhuis (nu: HDI)
 • Ir. Wim Muilenburg, Raad van Bestuur De Driestroom
 • Drs. Rob de Jong, Raad van Bestuur Pluryn
 • Annelies de Jong, Gebiedsdirecteur stad Nijmegen ZZG Groep
 • Drs. Klaas Stoter, Raad van Bestuur Vérian
 • Mariken van Nieumeghen (Marjolein Pieks)

Coördinator PR en Communicatie.  De coördinator PR is samen en in overleg met de voorzitter van het bestuur, verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en voor de PR en voorlichting van het Marikenhuis. Kijk hier voor de volledige vacaturetekst.

Webredacteur. De webredacteur draagt bij aan de interne en extern communicatie van het Marikenhuis, onder verantwoordelijkheid van de  voorlichter van het Marikenhuis. Kijk hier voor de volledige vacaturetekst.

Coördinator Creatieve activiteiten. De coördinator creatieve activiteiten coördineert de creatieve activiteiten binnen het Marikenhuis. Kijk hier voor de volledige vacaturetekst.

Coordinator Kidspower, Lef! en AYA. De coördinator coördineert de activiteiten die wij organiseren voor kinderen, jongeren en jong volwassenen.

Wilt u reageren op een van onze vactures, neem dan contact op met Linda Poelmann Secretaris van het bestuur. linda.poelmann@marikenhuis.nl